Military & Senior Day Pass Prices

Alta Ski Area

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
80yr+/ FREE

Beaver Mountain

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
70yr+/ $40

Brighton

Military Day Ticket
$57
Senior Day Ticket
65+/ $57

Brian Head

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
65yr+/ $27

Cherry Peak

Military Day Ticket
$29
Senior Day Ticket
65yr+/ $29

Deer Valley

Military Day Ticket
$89
Senior Day Ticket
65yr+/ $94

Eagle Point

Military Day Ticket
15% Off
Senior Day Ticket
$25-$50
price varies Friday-Monday

Nordic Valley

Military Day Ticket
$25-$40 
Senior Day Ticket
$25-$40 

Powder Mountain

Military Day Ticket
$56
Senior Day Ticket
62-74yr/ $64
75+/ FREE

Park City

Military Day Ticket
N/A

Senior Day Ticket
65+/ $60-84 (window) price varies by season

Snowbasin

Military Day Ticket
TBD
Senior Day Ticket
65-74yr / $85
75+/ $39

Snowbird

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
70+/$99

Solitude

Military Day Ticket
$57
Senior Day Ticket
65yr+/ $62

Sundance

Military Day Ticket
$55
Senior Day Ticket
65yr+/ $30
Free

Ski Utah
Magazine